Paolo è responsabile dei corsi di Aiki Jujitsu.

  • 6° Dan Aiki Jujitsu (Sugiyama-Ha)
  • 1° Dan Karate (Shotokan)