Paolo è responsabile dei corsi di Aiki Jujitsu e Karate.

  • 6° Dan Aiki Jujitsu (Sugiyama-Ha)
  • 2° Dan Karate (Shotokan)